Share |

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

ΙΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙς- ΜΕΤΦ. ΔΑΛΕΖΙΟΥ


https://www.scribd.com/document/226737600/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%B9-%CE%95%CE%BE%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%9C%CF%84%CF%86%CF%81-%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%94%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B6%CE%AF%CE%BF%CF%85-1958

AΓΓΛΙΚΗ https://en.wikisource.org/wiki/The_Confessions_of_Saint_Augustine_(Outler)/Book_XI

Ελληνική Πατρολογία ΙΕΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ


https://greekdownloads.wordpress.com/2018/04/21/%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B9%CF%80%CF%80%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1/

https://greekdownloads3.files.wordpress.com/2018/04/ceacceb3ceb9cebfcf82-ceb1cf85ceb3cebfcf85cf83cf84ceafcebdcebfcf82-ceb7-cf80cebfcebbceb9cf84ceb5ceafceb1-cf84cebfcf85-ceb8ceb5cebfcf8d2.pdfΤρίτη, 16 Απριλίου 2019

Αναγνωστήριο Αποσπασμάτων -Χρόνης Μίσσιος

Χρήστος Μαλεβίτσης: Ο φιλόσοφος – ο μεταφραστής – ο δοκιμιογράφος (τα κείμενα της ημερίδας 2017)

http://frear.gr/?p=23568#gkovaios

'Προς τους ακρίτως ταυτίζοντας πρόσωπο και υπόσταση στην Ορθόδοξη χριστιανική Θεολογία', Σπυρίδωνος Τσιτσίγκου, MA, DD, PhD

http://www.romiosini.org.gr/A206C8D2.el.aspx

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Yannis Constantinidis: Small Suite - Kalliopi Zavridi / Christos Borovas

M.Pallantios - Sonata for Violin and Piano/ Σονάτα για Βιολί και Πιάνο (...

ABACUS - ROSS DALY

ΒΟΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ,(Northern Trails) - Stelios Petrakis - Στέλιος Πετράκης

ΑΡΗΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ : Για τα Ελληνόπουλα.

East Sacred Music / Byzantine Hymn "Απόστολοι εκ περάτων"/ Vassilis Tsab...

Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις
Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῆ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα, καὶ σύ, Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα.
Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά, χριστιανῶν ἡ προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, ἀντιλαβοῦ μου καὶ ῥῦσαι, τῶν αἰωνίων βασάνων.
Καὶ σὲ μεσίτριαν ἔχω, πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν, μή μου ἐλέγξῃ τὰς πράξεις, ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων, παρακαλῶ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι ἐν τάχει.
Χρυσοπλοκώτατε πύργε, καὶ δωδεκάτειχε πόλις, ἡλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα τοῦ Βασιλέως, ἀκατανόητον θαῦμα, πῶς γαλουχεῖς τὸν Δεσπότην;

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Hubert Dreyfus. /Philosophy_185_Fall_2007_UC_Berkeley


https://archive.org/details/Philosophy_185_Fall_2007_UC_Berkeley

1 of 3 Being & Time Lecture - Martin Heidegger - Hubert Dreyfus

Einstein and Bergson on Time

Henri_Bergson Υλη & Μνήμη


https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PSPA254/Henri_Bergson_%CF%8D%CE%BB%CE%B7_%26_%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7.pdf

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Smile to eternity

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (περίληψη διάλεξη 10/1/2019 Αθήνα Πνευμ. Κέντρο Δημ. Αθην.)

Δέκα θέσεις μεταφιλοσοφικού προβληματισμού 
Ι. Ο λόγος (Diskurs) για την φιλοσοφική μέθοδο, χαρακτηρίζεται ως Λόγος της μεταφιλοσοφίας. Πράγμα που σημαίνει, ότι η ίδια η φιλοσοφία σκέπτεται τον εαυτό της κατά τον τρόπο με τον οποίο ερευνά τα αντικείμενά της. Οι ίδιοι οι φιλόσοφοι και όχι άλλοι ειδικοί επιστήμονες, στοχάζονται για τον ίδιο το φιλοσοφικώς σκέπτεσθαι. 
ΙΙ. Ο Λόγος για τη φιλοσοφική μέθοδο είναι Λόγος αυτοστοχασμού του φιλοσοφείν, και κατά συνέπεια είναι συγκροτητικός της ίδιας της φιλοσοφίας. Η ίδια η φιλοσοφική μέθοδος συγκροτεί τους τύπους του φιλοσοφείν και τις μορφές του φιλοσοφικώς σκέπτεσθαι. Στις μέρες μας υπάρχουν τόσοι τύποι του φιλοσοφείν όσοι και οι φιλοσοφικές μέθοδοι, οι οποίες έχουν επινοηθεί κατά την νεωτερική και τη σύγχρονη εποχή. Μιλάμε λοιπόν π.χ. για διαλεκτική φιλοσοφία ή για φαινομενολογία ή για φιλοσοφία της αποδόμησης, επειδή οι φιλόσοφοι χρησιμοποιούν κατά σειρά τη διαλεκτική μέθοδο, τη φαινομενολογική ή την μέθοδο της αποδόμησης. Απαριθμώ τις επτά (7 τον αριθμό) φιλοσοφικές μεθόδους, οι οποίες επινοήθηκαν μετά τον 18ο αιώνα (από την εποχή του Kant) μέχρι τα τέλη του εικοστού αιώνα. Οι μέθοδοι αυτές κατά την ιστορική σειρά είναι:  η υπερβατολογική μέθοδος η διαλεκτική μέθοδος η φαινομενολογική μέθοδος η ερμηνευτική μέθοδος η αναλυτική μέθοδος η κριτικο-διαλογική μέθοδος και  η μέθοδος της αποδόμησης.  
ΙΙΙ. Ας σημειωθεί, ότι ο μεταφιλοσοφικός στοχασμός για την μέθοδο είναι συγκροτητικό και δομικό χαρακτηριστικό της νεώτερης και της σύγχρονης φιλοσοφίας σε αντίθεση προς την αρχαία φιλοσοφία, στην οποία οι μεθοδολογικοί προβληματισμοί τοποθετούνται στο περιθώριο. Η επισήμανση αυτή αναφέρεται σε δύο προβλήματα: πρώτον, στον ριζικό μετασχηματισμό της φιλοσοφίας (Karl-Otto Apel), o οποίος συντελείται κατά την νεωτερική εποχή (πρόκειται για τον μετασχηματισμό της φιλοσοφίας από μεταφυσική σε κριτική φιλοσοφία της ιστορίας και της κοινωνίας) και δεύτερον στην ιστορικότητα, στον ιστορικό χαρακτήρα της φιλοσοφικής μεθόδου εν γένει.  
IV. Η ανακάλυψη ή η επινόηση των φιλοσοφικών μεθόδων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τρόπο, ο οποίος σε κάθε ιστορική συγκυρία επιλέγεται για να πραγματοποιηθεί το εγχείρημα της υπέρβασης της μεταφυσικής. Εξ άλλου δεν είναι τυχαία η διαπίστωση του Jürgen Habermas, ο οποίος υποστηρίζει ότι η νεωτερική και η σύγχρονη φιλοσοφία στο σύνολό της αυτοπροσδιορίζεται ως «μετά τη μεταφυσική" σκέπτεσθαι. 
V. Στόχος της νεωτερικής και της σύγχρονης φιλοσοφίας ως τύπου φιλοσοφικώς σκέπτεσθαι, ο οποίος διαφέρει ριζικά από την παραδοσιακή μεταφυσική όχι μόνον ως προς τα θεματικά αντικείμενα, αλλά πρωτίστως ως προς την μέθοδο που "κατασκευάζει" για να συλλάβει την πραγματικότητα δεν είναι η υπέρβαση της μεταφυσικής, αλλά η ορθολογική πρακτική θέσπιση της ιστορικο-κοινωνικής πραγματικότητας. 
VΙ. Η πραγματικότητα εν γένει (τα πράγματα, τα όντα) και κατά την παραδοσιακή μεταφυσική και κατά την κριτική φιλοσοφία της πρακτικής θέσπισης, συγκροτείται ως ολότητα, ως ενιαία οντότητα, η οποία περιλαμβάνει τρία επίπεδα: το επίπεδο του υλικού και πραγματολογικού κοινωνικού βιόκοσμου, το επίπεδο της επιστημονικής γνώσης (επιστήμες της φύσης και επιστήμες του πνεύματος) και το επίπεδο του φιλοσοφικώς σκέπτεσθαι. Αυτό το τελευταίο επίπεδο στο βαθμό που δεν είναι εξωτερικό ως προς την ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά εγγενής και εσωτερική  λειτουργία της, επωμίζεται τον ρόλο του κατασκευαστή του κόσμου, της ίδιας της πραγματικότητας.  Με άλλα λόγια στο ερώτημα: γιατί φιλοσοφούμε, η απάντηση δεν έχει να κάνει με γνωσιοθεωρητικά προβλήματα, αλλά συνδέεται άρρηκτα με την "κατασκευή του κόσμου". Αυτό σημαίνει, ότι η φιλοσοφική σκέψη σε αντιπαραβολή προς την επιστημονική σκέψη δεν είναι μία πνευματική διαδικασία μέσω της οποίας παράγεται γνώση (όπως συμβαίνει με την επιστήμη), αλλά είναι μία πνευματική διαδικασία, μέσω της οποία επινοείται η έννοια (Begriff), η οποία είναι συγκροτητική του πράγματος. Στο ερώτημα: ποιό είναι το έργο του φιλοσόφου, η απάντησή μας έχει ως εξής: ο φιλόσοφος έχει ως έργο του την "κατασκευή" εννοιών, μέσω των οποίων συγκροτούνται τα πράγματα, τα όντα. 
VII. Τα πεδία της μεταφιλοσοφικής μετακριτικής, της παραδοσιακής μεταφυσικής, από τη σκοπιά της νεωτερικής και της σύγχρονης φιλοσοφίας, μπορούν να ορισθούν σε πέντε σημεία. Αυτά είναι τα εξής: πρώτον,  η σχέση της φιλοσοφικής μεθόδου με την λογική και τις επιστημονικές εκδοχές της. Δεύτερον, η διαχείριση των πορισμάτων της εμπειρίας, δηλαδή των αισθητηριακών μηχανισμών κατά τον Kant. Τρίτον, η πραγματολογία της υπέρβασης του διχασμού ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο. Τέταρτον, ο χαρακτηρισμός του πράγματος (είτε πρόκειται για τη φύση είτε για την κοινωνία) ως εξωτερικού αντικειμένου σε σχέση προς το σκέπτεσθαι ή ως εσωτερικού στοιχείου του ίδιου του φιλοσοφείν. Πέμπτον, το χειραφετητικό διαφέρον (Interesse) του φιλοσοφικώς σκέπτεσθαι, το οποίο κατά την νεωτερική εποχή, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ιδιαίτερα μετά την ιστορικοφιλοσοφική εμπειρία της σκέψης του Karl-Marx. 
VIII. Οι υφιστάμενες επτά φιλοσοφικές μέθοδοι, διακρίνονται σε δύο θεμελιώδεις κατηγορίες: πρώτον, στις υπερβατολογικο-τυπικό-αναλυτικές και δεύτερον, στις διαλεκτικο-κριτικό-ερμηνευτικές. Τα κριτήρια για τη διάκριση αυτή είναι δύο: πρώτον, ο μεθοδολογικός ορθολογισμός και η ιστορική προοπτική της απελευθέρωσης του ανθρώπου σε αντίθεση προς τον μεθοδολογικό φετιχισμό και την υπερβατολογική υπερτροφία του πνεύματος και δεύτερον, ο τύπος υπέρβασης της παραδοσιακής μεταφυσικής και κατά συνέπεια η τελική μορφή μετασχηματισμού της φιλοσοφίας σήμερα.  Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι εξής φιλοσοφικές μέθοδοι: η υπερβατολογική, η αναλυτική, η κριτικο-διαλογική και η μέθοδος της αποδόμησης. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται η διαλεκτική μέθοδος, η φαινομενολογική και η ερμηνευτική.  
IX. Εάν τελικά φιλοσοφία είναι η ανακάλυψη της "έννοιας" μέσω της οποίας συγκροτείται το πράγμα, η πραγματικότητα, τότε η μέθοδος στη φιλοσοφία δεν είναι μία τεχνική υπόθεση, αλλά είναι το ίδιο το φιλοσοφείν. Ο Heidegger γράφει χαρακτηριστικά: "η έννοια της μεθόδου είναι ριζωμένη πρωταρχικώς στην "ανταπόκριση" με τα ίδια τα πράγματα και δεν είναι απλή τεχνική χειρονομία" (Είναι και Χρόνος παρ. 7). Από τη σκοπιά και των δύο πραγματολογικών παραμέτρων, μέσω των οποίων ερευνώ της φιλοσοφική μέθοδο, δηλαδή από τη σκοπιά της ιστορικότητάς της και από τη σκοπιά του διαδικαστικού μηχανισμού της, για να υπερβούμε την παραδοσιακή μεταφυσική διαπιστώνουμε, ότι μέθοδος και φιλοσοφείν είναι το ίδιο πράγμα. Με άλλα λόγια ταυτίζονται. Δεν υφίσταται κανένας διαχωρισμός ανάμεσα στις μεθοδολογικές μεθοδεύσεις και στα γνωστικά αντικείμενα όπως συμβαίνει στις επιστήμες ή ακόμη και στους θεσμούς οργάνωσης του κοινωνικού βιόκοσμου. Στο φιλοσοφικώς σκέπτεσθαι, η ίδια η σκέψη είναι η μέθοδος. 
X. Βρισκόμαστε σε μία ιστορική συγκυρία, στα πραγματολογικά πλαίσια της οποίας, ο άνθρωπος στην υπαρκτική υπόστασή του αντιλαμβάνεται, ότι και ως γνώση και ως γλώσσα και ως ύπαρξη, προσδιορίζεται από το φιλοσοφείν ως την κατεξοχήν "κατασκευαστική" σκέψη της εποχής του. Στην ιστορία της φιλοσοφίας, μία τέτοιου τύπου ιστορικο-κοινωνική συγκυρία σπανίζει. Στην αρχαία φιλοσοφία, η χειραφέτηση του ανθρώπου εκείνης της κοινωνίας, συνετελέσθη τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Στη νεώτερη εποχή, κάτι τέτοιο κατέστη γεγονός με τον Hegel και τον Marx. Μετά από δύο αιώνες στη δική μας εποχή, στην ιστορική συγκυρία του εικοστού πρώτου αιώνα, ο άνθρωπος ως ύπαρξη, ως γνώση και ως γλώσσα έχει ανάγκη ενός πνεύματος, το οποίο συνηγορεί υπέρ μίας νέας διαμεσολάβησης, ανάμεσα στη φιλοσοφική σκέψη και τη μέθοδό της.   

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Hegel & Heidegger on the Synthetic A Priori

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

The Doors - Riders On The Storm

Rory Gallagher - I fall apart

Γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο

Martin Heidegger Critiques Karl Marx - 1969


https://www.youtube.com/watch?v=jQsQOqa0UVc


Here, on German television, Heidegger rebuts Marx's famous claim that philosophers only interpret and do not actually change the world ... Heidegger replies that philosophy is essential in any *concept* of social-political change, including, of course, Marx's concept of a classless society:
Richard Wisser: ... Do you think philosophy has a social mission?
Heidegger: No! One can't speak of a social mission in that sense! To answer that question, we must first ask: "What is society?" We have to consider that today's society is only modern subjectivity made absolute. A philosophy that has overcome a position of subjectivity therefore has to say no in the matter.
Another question is to what extent we can speak of a change of society at all. The question of the demand for world change leads us back to Karl Marx's frequently quoted statement from his Theses on Feuerbach. I would like to quote it exactly and read out loud: "Philosophers have only interpreted the world differently; what matters is to change it." When this statement is cited and when it is followed, it is overlooked that changing the world presupposes a change in the conception of the world. A conception of the world can only be won by adequately interpreting the world.
That means: Marx's demand for a "change" is based upon on a very definite interpretation of the world, and therefore this statement is proved to be without foundation. It gives the impression that it speaks decisively against philosophy, whereas the second half of the statement presupposes, unspoken, a demand for philosophy.

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019

Συναντήσεις Κορυφής| Γ. Καραμπελιάς, Δ. Χαριτόπουλος

M.ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ: Συμφωνία της Λεβεντιάς (4ο μέρος)

Pink Floyd - Us and Them

Pink Floyd - Shine On You Crazy Diamond [ Official Music Video ]

Pink Floyd Live at Pompeii - Echoes Part 2 (High Quality)

Ernst Cassirer - Kant, Hegel, & Heidegger

Paul Klee at Tate Modern

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Iannis Xenakis _ "Jonchaies" for 109 musicians (1977)

Martin Heidegger on the Nothing, Not, and Negation - Philosophy Core Con...

Richard Wagner - "Tristan und Isolde", Prelude

Helike - orchestral suite

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018

M.Pallantios - Σουίτα σε Παλιό Στυλ / Suite Antique (1941), Διευθύνει ο Μάνος Χατζιδάκις

Menelaos Palladios (1914-2012) was a Greek composer and scholar. He was director of several conservatories. He also wrote many symphonic works, works for solo piano, concertos for piano and orchestra, chamber music, several songs, ballet music, background music in eight ancient tragedies, an oratorio, and music for Greek and American films.

He died at August 9, 2012.
This is one of his most representative works, the "Suite Antique" (1941) that imitates the baroque and classical music of 16th-18th century.

I.Sarabande
00:21
II.Gavotte
02:53
III.Polonaise
04:05
IV.Ariette
05:51
V.Badinerie
08:53

Conductor: Manos Hajidakis
Orchestra of Colors
1990, live recording at Pallas, Athens


Ο Μενέλαος Παλλάντιος (1914-2012) ήταν Έλληνας μουσουργός και ακαδημαϊκός. Διετέλεσε διευθυντής πολλών Ωδείων. Επίσης, έγραψε πολλά συμφωνικά έργα, έργα για πιάνο σόλο, κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα, μουσική δωματίου, διάφορα τραγούδια, μουσική μπαλέτου, μουσικές υποκρούσεις σε οκτώ αρχαίες τραγωδίες, ένα ορατόριο, καθώς επίσης και μουσική για ελληνικές και αμερικανικές κινηματογραφικές ταινίες.
Πέθανε στις 9 Αυγούστου 2012.
Αυτό είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά του έργα, η «Σουίτα σε Παλιό Στυλ» που μιμείται τη μπαρόκ και κλασική μουσική του 16ου -- 18ου αιώνα, και δημιουργήθηκε το 1941.

Διευθύνει ο Μάνος Χατζιδάκις
Ορχήστρα των Χρωμάτων
1990, ζωντανή ηχογράφηση στο Παλλάς, Αθήνα

Heidegger & the Seduction of Fascism

Immanuel Kant Song

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018

G.Konstantinidis - Μικρασιατική Ραψωδία/ Asia Minor Rhapsody (1945-50)

Chomsky & Foucault - Justice versus Power

The Disappearance of Man - Michel Foucault (1966)

BBC Goodbye to Canterbury 720p

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2018

ANDREW J. MITCHELL AND PETER TRAWNY (EDS.) Heidegger's Black Notebooks: Responses to Anti-Semitism Andrew J. Mitchell and Peter Trawny (eds.), Heidegger's Black Notebooks: Responses to Anti-Semitism, Columbia University Press, 2017, 245 pp, $30.00 (pbk), ISBN 9780231180443. Reviewed by Charles Bambach, University of Texas at Dallas


https://ndpr.nd.edu/news/heideggers-black-notebooks-responses-to-anti-semitism/

Heidegger On Traditional Language And Technological Language Wanda Torres Gregory Simmons College


https://www.bu.edu/wcp/Papers/Cont/ContGreg.htm

MARTIN HEIDEGGER AND THE QUESTION OF BEING Article (PDF Available) · January 2017 with 198 Reads Export this citation Emmanuel Iwuagwu University of Calaba


https://www.researchgate.net/publication/327387872_MARTIN_HEIDEGGER_AND_THE_QUESTION_OF_BEING

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018

Conversation with ex illuminati Ronald Bernard and Sacha Stone

Heidegger's Black Notebooks Responses to Anti-Semitism Edited by Andrew J. Mitchell and Peter Trawny Columbia University Press

https://cup.columbia.edu/book/heideggers-black-notebooks/9780231180450

Heidegger's Black Notebooks

Heidegger's_Black_Notebooks_

https://www.researchgate.net/publication/321822510_Heidegger's_Black_Notebooks_National_Socialism_Antisemitism_and_the_History_of_Being_page_proofs

Τα μαύρα σημειωματάρια του Heidegger

https://www.palgrave.com/gb/book/9783319649269

Τα μαύρα σημειωματάρια του Heidegger και το μέλλον της θεολογίας

Συντάκτες: Björk , Mårten, Svenungsson , Jayne (Eds.)

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Martin Heidegger - The Law of Identity (English Subs) 4/4 - Famous lectu...

Heidegger - The Law of Identity (English Subs) 3/4 - Famous lecture of 1957

Heidegger - The Law of Identity (English Subs) 2/4 - Famous lecture of 1957

Heidegger - The Law of Identity (English Subs) 1/4 - The famous lecture ...

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

WHAT IS A THING? by Martin Heidegger . translated by W . B . Barton, Jr. and Vera Deutsch with an analysis by Eugene T. Gendlin

https://static1.squarespace.com/static/5577cb2ae4b049f9488d4c04/t/5637e14fe4b07fb2f7b9a6e6/1446502735298/heidegger_1967.pdf

Contemporary French Philosophy

http://www.frenchphilosophy.gr/jacques-derrida/#.XAqQ6HQzY2x

Ζακ Ντερριντα ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ -Μετάφραση - Σημειώσεις ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ

http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2013/11/Derrida-To-panepistimio-aneu-oron-2004.pdf

ΜΠΙΤΣΏΡΗ, Β: Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑΞΎ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΊΟΥ


https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PPP668/%CE%97%20%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7/Bitsoris%2C%20V.%2C%20Epimetro.%20H%20apodomisi%20metaxi%20dikaiosynis%20kai%20dikaiou.pdf

Οι "ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ" 3 στην Αθήνα, Μάρτιος 2018, (ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ)

ΟΙ "ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ" 2 στην ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2018, (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

The Time of History Hegel, Heidegger, Derrida, Marx. Michael Eldred


https://www.arte-fact.org/untpltcl/tmhstry1.html

heidegger-cassirer-davos


https://newrepublic.com/article/81380/heidegger-cassirer-davos-kant

Heidegger: The Fieldpath, πλήρες κείμενο σε μετάφραση στην Αγγλική


https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6253.1986.tb00025.x

Heidegger: The Fieldpath (English Subtitles) 1 of 2

Heidegger: The Fieldpath (English Subtitles) 2 of 2

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

''Ιδέα''- ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ: Οι συντάκτες της εγκυκλοπαίδειας Britannica


https://www.britannica.com/topic/idea

“Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ – ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ” Φοιτήτρια Καραδήμα Νεκταρία


http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/5944/3/Nimertis_Karadima%28phis%29.pdf

Interview: Martin Heidegger and Thai Monk Bhikku Maha Mani (English subt...

Interview: Martin Heidegger and Thai Monk Bhikku Maha Mani (English subt...

Heidegger - Interview (English Subs!) - The best introduction to the thi...

Martin Heidegger - Zeit und Sein (Vortrag aus dem Jahr 1962)

Martin Heidegger - Zeit und Sein (Vortrag aus dem Jahr 1962)

Heidegger - The Law of Identity (English Subs) 1/4 - The famous lecture ...

Martin Heidegger - The Law of Identity (English Subs) 4/4 - Famous lectu...

Γιάννης Τζαβάρας


https://philpeople.org/profiles/john-tzavaras
https://philpapers.org/

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018

Blod | Ξηροπαΐδης Γιώργος | Αλλεπάλληλοι αντικατοπτρισμοί: ο διάλογος μεταξύ φιλοσοφίας, ψυχανάλυσης και λογοτεχνίας (Τέταρτη και τελευταία ομιλία)

Blod | Ξηροπαΐδης Γιώργος | Αλλεπάλληλοι αντικατοπτρισμοί: ο διάλογος μεταξύ φιλοσοφίας, ψυχανάλυσης και λογοτεχνίας (Τέταρτη και τελευταία ομιλία)

Blod | Ξηροπαΐδης Γιώργος | Αλλεπάλληλοι αντικατοπτρισμοί: ο διάλογος μεταξύ φιλοσοφίας, ψυχανάλυσης και λογοτεχνίας (Τρίτη από τέσσερις ομιλίες)

Blod | Ξηροπαΐδης Γιώργος | Αλλεπάλληλοι αντικατοπτρισμοί: ο διάλογος μεταξύ φιλοσοφίας, ψυχανάλυσης και λογοτεχνίας (Τρίτη από τέσσερις ομιλίες)

Blod | Ξηροπαΐδης Γιώργος | Αλλεπάλληλοι αντικατοπτρισμοί: ο διάλογος μεταξύ φιλοσοφίας, ψυχανάλυσης και λογοτεχνίας (Δεύτερη από τέσσερις ομιλίες)

Blod | Ξηροπαΐδης Γιώργος | Αλλεπάλληλοι αντικατοπτρισμοί: ο διάλογος μεταξύ φιλοσοφίας, ψυχανάλυσης και λογοτεχνίας (Δεύτερη από τέσσερις ομιλίες)

Blod | Ξηροπαΐδης Γιώργος | Αλλεπάλληλοι αντικατοπτρισμοί: ο διάλογος μεταξύ φιλοσοφίας, ψυχανάλυσης και λογοτεχνίας (Πρώτη από τέσσερις ομιλίες)

Blod | Ξηροπαΐδης Γιώργος | Αλλεπάλληλοι αντικατοπτρισμοί: ο διάλογος μεταξύ φιλοσοφίας, ψυχανάλυσης και λογοτεχνίας (Πρώτη από τέσσερις ομιλίες)

Μάρτιν Χάιντεγκερ: Ο λιποτάκτης του µοντερνισµού

https://www.tovima.gr/2011/12/18/books-ideas/martin-xaintegker-o-lipotaktis-toy-onternis-oy/

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΤΣΙΑΝΤΗΣ- ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ (1968-2010)

Μακριά έφυγες μα κοντά μου σε νοιώθω 
σαν αεράκι απόμακρο που πηγαινοφέρνει την κουρτίνα
σα φωνή ασίγαστη του όντος που φουσκώνει το ιστίο μεσοπέλαγα ανοίγοντας τους πόθους και τους 
στοχασμούς στο ταξίδι ενώ παίζει με τα κύματα η μουσική (ο Σαββόπουλος κι ο Ντύλαν).
15-11-2018

Δες : ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΑΒΑΡΑ- ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
http://ellinesfilosofoi.blogspot.com/20…/…/blog-post_88.html

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

JAN 11 ΕΠΟΧΗ, ΧΡΟΝΟΣ, ΚΑΙΡΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΥΜΒΑΝ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΧΑΙΝΤΕΓΚΕΡ - Karl Löwith Του Karl Löwith (Aπό «δοκίμια στον Χάιντεγκερ»).


http://amethystosebooks.blogspot.com/2015/01/karl-lowith.html

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης,Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο. Ἀπόκρυψη καὶ παρερμηνεία ἐγγράφων

''Ὡς Ἕλληνας κληρικὸς καὶ ἐπιστήμων θὰ χαιρόμουν ὑπερβολικά, ἂν τὸ ἑλληνι­κὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας εἶχε τὴν ἱστο­ρία καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες μὲ τὸ μέρος του, ὁπότε θὰ εἶχα ἕνα ἐπὶ πλέον κίνη­τρο νὰ ὑποστηρίξω ἱστορικὰ καὶ θεολογικὰ τὶς διεκδικήσεις του. Δυστυχῶς τὸ δί­καιο εἶναι μὲ τὴν πλευρὰ τῆς Μόσχας, καὶ ἑπομένως ἡ ἀδικουμένη πλευρὰ πρέπει νὰ ὑποστηριχθεῖ καὶ νὰ λεχθεῖ ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια, μολονότι εἶναι βέβαιο ὅτι πολλοὶ κρίνοντας ἐθνοφυλετικὰ θὰ μᾶς κατηγορήσουν γιὰ ἀντιπατριωτικὴ καὶ ἀν­θελληνικὴ στάση''.
AMETHYSTOSBOOKS.BLOGSPOT.COM
ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ Ἀπόκρυψη καὶ παρερμηνεία ἐγγράφων Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης , Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 27 ΜΑΪ́ΟΥ 2016 Σκέψεις με αφορμή κάποιες προτάσεις από το άρθρο του Δοσιθέου Τατάρνας

http://trelogiannis.blogspot.com/2016/05/blog-post_455.html

ΣΆΒΒΑΤΟ, 10 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018 – Μία ακόμα επικείμενη(;) συμφορά


https://trelogiannis.blogspot.com/2018/11/blog-post_629.html?spref=fb&fbclid=IwAR3dr1mAtiFJalTSVviJU0U_t8yq5grqi3bRWn51lVEbMDRLmvBs2ka3lRo

Ενάντια σε διαχωρισμό Κράτους Εκκλησίας

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: «π. Γεώργιος Μεταλληνός: Ἕνας ἐρευνητής θεολόγος καί...

Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

William J. Richardson on Heidegger's Being and Time

Greg Johnson - Heideggers black notebooks


https://www.counter-currents.com/2017/05/heidegger-and-the-jewish-question-part-1/

Tainted Greatness: Heidegger & the Jews Part I

Mark Blitz on Martin Heidegger

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Γιώργος Ξηροπαΐδης Καθημερινότητα, αυθεντικότητα, αταραξία 8 - "Ο θάνα...

Γιώργος Ξηροπαΐδης - Καθημερινότητα, αυθεντικότητα, αταραξία 4

The Magus of Messkirch - Martin Heidegger (ger/eng)

Heidegger - Interview (English Subs!) - The best introduction to the thi...